Məqalələr

 1. Naxçıvan MR 90 illik yubiley və ya niyə Muxtar Respublika…"QAZETA" analitik informasiya mərkəzi
 2. İsmayıl Hacıyev. Qədim türk torpağı Naxçıvanın muxtariyyət salnaməsi. “Şərq qapısı” qəzeti
 3. İsmayıl Hacıyev. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ölkəmizin həyatında mühüm hadisədir. “İki sahil” qəzeti
 4. İsmayıl Hacıyev. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaranması: tarix və müasirlik. “Naxçıvan” jurnalı, 2009, №19, s.21-34
 5. İsmayıl Hacıyev. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun qorunub saxlanılması Azərbaycanın tarixi nailiyyətidir. “Azərbaycan” qəzeti, 2009, 21 iyul, s. 4
 6. İsmayıl Hacıyev. Qars müqaviləsi muxtar respublikanın siyasi və tarixi taleyində mühüm rol oynayır. “Şərq qapısı” qəzeti
 7. İsmayıl Hacıyev. Qars müqaviləsi və Naxçıvanın taleyi.
 8. İsmayıl Hacıyev. Dünya şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev və Naxçıvan. “Tarix və onun problemləri” jurnalı, №2 2013
 9. İsmayıl Hacıyev. Naxçıvan Muxtar Respublikasının yaradılması ölkəmizin həyatında mühüm hadisədir. “525-ci” qəzet, 2014, 5 fevral, s.4
 10. İsmayıl Hacıyev. Azərbaycanın milli dövlətçilik tarixində Naxçıvan. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, 2010, №141-142, s.154-163
 11. Ədalət Qasımov. Heydər Əliyevininkişaf strategiyası və Naxçıvan Muxtar Respublikası (XX əsrin 70-80-ci illəri). “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, 2010, №141-142, s.146-153
 12. Məmməd Məmmədov. Müstəqillik dövrümüzdə Naxçıvan. “Dirçəliş XXI əsr” jurnalı, 2010, №141-142, s.164-176
 13. Eldar İbrahimov. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi nailiyyətdir. “Azərbaycan” qəzeti, 2011, 11 fevral
 14. Firdovsiyyə Əhmədova. Naxçıvanın müqəddəratı necə müəyyənləşdirildi. “Xalq” qəzeti. 2009, 9 aprel, N 74, s.5
 15. Behbud ağa Şahtaxtinski və Naxçıvanın tarixi taleyi. http://www.nakhchivan.az
 16. Behbud ağa Şahtaxtinski və Naxçıvanda ictimai-siyasi vəziyyət. http://www.nakhchivan.az
 17. Elnur Kəlbizadə.  Naxçıvanın muxtariyyəti – tarixən mövcud olmuş regional idarəçilik ənənələrinin davamı. “Şərq qapısı” qəzeti
 18. Cavadxan Qasimov. Naxçıvanın muxtariyyəti tarixi, iqtisadi və siyasi fəxrimizdir. “İki sahil” qəzeti
 19. İsa Həbibbəyli. Naxçıvan reallıqları. “Şərq qapısı” qəzetii